برای دانلود تعرفه برق مصرفی هر سال روی همان سال کلیک کنید.

سال 1401

سال 1400

سال 1399

سال 1398

سال 1397

سال 1396